Provozní řád Sokolovny

Provozní řád Sokolovny

            Sokolovna je vlastnictvím Tělocvičné jednoty Sokol Kunvald. Výbor TJ Sokol Kunvald je oprávněn Sokolovnu provozovat.

            Sokolovnu ráno odemyká a večer zamyká nájemník/ce v sokolském bytě nebo osoba Úřadu Městyse Kunvald, který v budově sídlí.


Řád pro konání tělocvičné činnosti

          Zájemci o tělocvičnou činnost docházejí do Sokolovny buď pravidelně v předem domluveném termínu, nebo nepravidelně či jednorázově. Pravidelně se opakující tělocvičná činnost je zapsaná v Rozvrhu tělocvičných činností, ten je vyvěšen na nástěnce ve vestibulu.

          Zájemcům o tělocvičnou činnost odpoledne či večer odemkne šatnu a sál buď dospělý vedoucí oddílu, nebo nájemník/ce v sokolském bytě, nebo sokolnice po telefonické výzvě.

          Nájemné činí 150 Kč za hodinu a platí se před započetím cvičení té osobě, která odemkla, současně jí sdělí jméno a příjmení vedoucího skupiny a počet osob. Členové TJ Sokol Kunvald nájemné neplatí.  

          Nájemci zodpovídají za škody způsobené na nemovitém a movitém majetku v pronajatých prostorách.

          Nájemci smějí vstupovat do sálu až po přezutí do čisté sportovní obuvi.

          V sále se smí hrát kopaná jedině sálovým míčem !

         Nájemci jsou povinni po ukončení tělocvičné činnosti uklidit zapůjčené sportovní náčiní na své místo a uklidit po sobě nepořádek.

          Nájemci musejí před odchodem ze sálu roztáhnout závěsy do přísálí a otevřít dveře do restaurace.


Řád pro konání společenských akcí

          Pořadatel společenské akce dohodne termín akce a podmínky pronájmu s dostatečným předstihem, nejméně dva týdny předem, s níže uvedenými členy Výboru TJ Sokol Kunvald:

          místostarosta Martin Mihulka, tel. č. 731 237 291, nebo

          hospodářka Alena Morávková, tel. č. 465 619 160, nebo

          náčelnice a sokolnice Zdenka Jurčanová, tel. č. 739 210 770.

            Pořadatel společenské akce si může pronajmout tyto prostory s movitým vybavením: sál a přísálí, jeviště, chodba za jevištěm, balkon, restaurace, kuchyň, 2 sklady za kuchyní, šatna herců, vestibul a chodba do patra, sklad ve vestibulu, WC v přízemí a WC v prvním patře, šatna, pokladna.

          Pořadatel společenské akce si dále může zapůjčit materiál potřebný pro konání akce: půllitry, sklenice, sklenky, nádobí bílé, nádobí černé, příbory, ubrusy, ručníky, utěrky.

          Výše nájemného se určuje podle druhu akce a délky jejího trvání:

Ples, diskotéka, taneční zábava                                            3 500 Kč

Jiná společenská akce v sále, déle než 5 h                       2 – 3 000 Kč

Výstava v sále                                                                        800 Kč za den

Společenská akce v sále, trvání do 5 h                                     500 Kč

Společenská akce v restauraci, déle než 5 h                          1000 Kč

Společenská akce v restauraci, trvání do 5 h                           300 Kč

          Pořadatel společenské akce zaplatí nájemné hotově před konáním akce. Současně složí zálohu 1 500 Kč. Po podepsání Smlouvy o pronájmu a po zaplacení nájemného a zálohy mu pronajímatel předá svazek klíčů od Sokolovny.

              Nájemce zodpovídá za pronajaté prostory s movitým vybavením a další zapůjčený materiál. Pokud nájemce při konání společenské akce způsobí škodu na majetku, pak poškozenou věc opraví či vymění za novou, jinak mu nebude vrácena záloha v plné výši. Pokud si pořadatel zapůjčil ubrusy, ručníky, utěrky, pak je na vlastní náklady uvede do původního stavu a do týdne je vrátí. Pokud pořadatel ztratí zapůjčené klíče/klíč, zaplatí pokutu 500 Kč za 1 klíč x počet ztracených klíčů.   

          Po ukončení akce je nájemce povinen uklidit, nebo si zajistit úklid všech pronajatých prostorů tak, jak je popsáno ve Smlouvě o pronájmu, jinak mu nebude vrácena záloha v plné výši.

            Nájemce si může dohodnout a zaplatit vytápění Sokolovny na vyšší teplotu u školníka Masarykovy školy v Kunvaldě.  

          Ve všech prostorech Sokolovny platí  Zákaz kouření.

Kontakty:

Adresa: TJ Sokol Kunvald

          Kunvald 40

          561 81 Kunvald

IČO: 49 31 22 86

e-mail: sokol.kunvald@seznam.cz     

Platnost: od 1. 1. 2020

Napsat komentář